Koncepcja pracy

Przedszkole to bardzo ważny etap w życiu dziecka, to okres rozbudzania pierwszych zainteresowań, rozwijania kiełkujących talentów, to czas kształtowania osobowości, temperamentu i nabywania pewności siebie.

Przedszkole jako placówka edukacyjna uwzględnia w swojej pracy właściwości rozwojowe dzieci, a jego zadaniem jest stymulować, korygować i uczyć. Głównym celem jest przygotowanie wychowanków do nauki w szkole i rozwinięcie właściwych umiejętności społecznych.

Kierunki rozwoju przedszkola

 1. Kształtowanie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym oraz podnoszenie świadomości znaczenia edukacji przedszkolnej dziecka.
 2. Dbanie o bazę i wyposażenie przedszkola oraz profesjonalna i serdeczna współpraca z kadrą pedagogiczną w celu stworzenia odpowiednich warunków do indywidualnego i harmonijnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.
 3. Stworzenie bogatej oferty edukacyjnej opartej na twórczym i różnorodnym działaniu.

Misja przedszkola

 • stałe doskonalenie kadry pedagogicznej
 • nowoczesne projekty edukacyjne
 • aktywna współpraca z rodzicami
 • organizacja zajęć dla rozwoju zainteresowań i talentów dzieci
 • właściwe wyposażenie bazy przedszkolnej
 • nowoczesne metody nauczania
 • monitorowanie pracy przedszkola

Wizja przedszkola

Głównym celem działania jest dążenie do tego, by przedszkole było miejscem, które jest dopełnieniem domu rodzinnego, sprawujące funkcję wspomagającą i doradczą, czyli:

 • zapewnia opiekę i wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości, rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie
 • buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, uczy patriotyzmu
 • dostosowuje zajęcia wychowawczo – dydaktyczne do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzi je na wysokim poziomie, stwarza warunki do twórczego działania rozwijając umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka oraz udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • ściśle współpracuje z rodzicami uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania, angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola
 • tworzy przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne
 • promuje zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie
 • tworzy warunki do integracji dzieci ze środowiskiem lokalnym

Koncepcja pracy Przedszkola Nr 126 (doc)