Procedura postępowania w przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola

1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa dziecku.

2. Zakres procedury

Niniejszy dokument reguluje zasady postępowania w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola.

3. Osoby podlegające procedurze

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są nauczyciele i pracownicy przedszkola oraz rodzice dziecka bądź jego prawni opiekunowie.

4. Opis procedury

 • Rodzice lub upoważnione przez nich osoby mają obowiązek odbierać dzieci z przedszkola najpóźniej do godziny 17:30.
 • W sytuacjach losowych, gdy nie ma możliwości odbioru dziecka w godzinach pracy przedszkola, rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do poinformowania telefonicznego o zaistniałej sytuacji i jak najszybszego odbioru dziecka.
 • W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, bez wcześniejszego powiadomienia pracowników placówki, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru dziecka o zaistniałej sytuacji i konieczności jak najszybszego odbioru dziecka.
 • W przypadku, gdy pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów nie można uzyskać informacji, nauczyciel powiadamia dyrektora.
 • Dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu policji lub straży miejskiej z prośbą o podjęcie dalszych działań przewidzianych prawem.
 • W przypadku nieobecności dyrektora decyzję podejmuje wicedyrektor lub nauczyciel.
 • Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia, podpisany przez świadków, który zostaje włączony do dokumentacji przedszkolnej.
 • W przypadku powtarzania się takich sytuacji dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną podejmuje decyzję o zawiadomieniu sądu rodzinnego o zaniedbywaniu wychowawczym dziecka.

5. Postanowienia końcowe

 • Procedura postępowania nauczyciela w przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola powinna zostać zatwierdzona przez radę pedagogiczną oraz radę rodziców.
 • Z procedurą powinni zostać zapoznani wszyscy nauczyciele oraz rodzice.
 • Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje dyrektor placówki w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców.

6. Podstawa prawna

 • Ustawa z 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.) – rozdział 2
 • Ustawa z 5 marca 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. 2012, poz. 788)
 • Ustawa z 6 kwietnia 1990r. o policji (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 287, poz. 1687 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. 1997 nr 123, poz. 2572 ze zm.)
 • Statut Przedszkola nr 126 w Warszawie

Procedura postępowania w przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola (docx)