Roczny plan pracy przedszkola

Główny temat Rocznego planu pracy Przedszkola Nr 126 „Zaczarowane Podwórko” na rok szkolny 2019/2020 brzmi:

Mali ekolodzy

Roczny plan powstał w oparciu o:
– koncepcję pracy przedszkola
– wnioski z końcowej Rady Pedagogicznej
– Program Wychowania Przedszkolnego
– Statut Przedszkola

Cele główne:

 1. Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu postaw proekologicznych.
 2. Rozwijanie świadomości ekologicznej poprzez realizację programów, zajęć i elementów propagujących wiedzę o ekologii.
 3. Uczenie sposobów dbania o środowisko naturalne, w tym świat roślin i zwierząt.
 4. Uwrażliwianie na potrzebę ochrony środowiska i utrwalanie własnych nawyków chroniących przyrodę.
 5. Integrowanie z lokalnym środowiskiem przyrodniczym.
 6. Kształtowanie postaw prozdrowotnych, w tym poprzez sztukę.

Cele szczegółowe:

 1. uświadomienie znaczenia i piękna otaczającego środowiska naturalnego oraz rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą;
 2. uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu;
 3. zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i rozumienie konieczności ich przestrzegania;
 4. stworzenie możliwości oddziaływania poprzez edukację dzieci na ich najbliższych;
 5. pogłębienie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi;
 6. poznanie słownictwa o treści przyrodniczo-ekologicznej oraz prozdrowotnego;
 7. zrozumienie znaczenia powietrza, wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt;
 8. kształtowanie właściwych nawyków dotyczących oszczędzania wody i energii;
 9. włączanie w akcje proekologiczne poprzez zbieranie makulatury, zużytych baterii itp.
 10. wdrażanie do twórczego rozwiązywania problemów;
 11. prowadzenie warsztatów dla rodziców i dzieci;
 12. udział dzieci w programach edukacyjnych organizowanych przez firmy zewnętrzne:
 13. zaszczepianie w dzieciach chęci zdobywania nowych wiadomości o zdrowym odżywianiu oraz czynnej postawy wobec własnego i czyjegoś zdrowia:
 14. organizowanie konkursów wewnątrz przedszkolnych o w/w tematyce:
 15. organizowanie spotkań np.: z lekarzem, policjantem.