Statut Przedszkola

Statut Przedszkola Nr 126 w Warszawie

Statut Przedszkola nr 126 został opracowany w oparciu o następującą podstawę prawną:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560)

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290)

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949)

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

Główne zapisy dotyczą: nazwy i typu placówki, organu prowadzącego, celów i zadań placówki, organów działających na terenie przedszkola, ich kompetencji i zasad działania, organizacji przedszkola, programów pracy wychowawczo-dydaktycznej, zakresu zadań zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników, zasad rekrutacji wychowanków, sytuacji dopuszczających skreślenie wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, liczby dzieci w oddziale, współpracy z rodzicami, zasad gospodarki finansowej, dokumentacji przedszkola.

STATUT-PRZEDSZKOLA-NR-126