Rada rodziców

Rada Rodziców jest reprezentacją wszystkich rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola. Podstawowym celem Rady jest:

  • współdziałanie z przedszkolem w procesie wychowawczym, opiekuńczym i dydaktycznym;
  • zaangażowanie rodziców służące podnoszeniu jakości pracy przedszkola i zaspokajaniu potrzeb dzieci.

W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych. Rada wybiera ze swojego grona prezydium – przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Rada działa kolegialnie i dąży do podejmowanie uchwał drogą konsensusu. W posiedzeniu Rady biorą udział: dyrektor, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, członkowie Rady Rodziców, zainteresowani rodzice, oraz inne osoby w charakterze ekspertów. Zebrania rady zwoływane są dwa razy w roku, lub na wniosek dyrektora, przewodniczącego czy 1/3 członków Rady częściej. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.

Regulamin Rady Rodziców (doc)

Skład Rady Rodziców  na rok szkolny 2018/2019:

Przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców: Katarzyna Kukawska

Z-ca przewodniczącego: Małgorzata Borowska

Skarbnik: Anna Hajner

Adres e-mail Rady Rodziców: rr126@o2.pl

Składki na Radę Rodziców należy wpłacać na konto o numerze:
51 1540 1157 2034 0001 4187 0001

Składka miesięczna w roku szkolnym 2018/19 wynosi 25 zł (płacona przez 9 miesięcy od IX do V)
Składka roczna wynosi 225zł

W tytule przelewu prosimy wpisywać:
grupę (np. IIb Motylki)
imię i nazwisko dziecka
miesiąc/ce, za które jest wpłata

Prosimy NIE stosować polskich znaków.

Rok szkolny 2018/19:
Plan budżetu RR 2018-19 (pdf)
Zestawienie Budżetu RR I sem. 2018-19

Rok szkolny 2017/18:
Plan budżetu RR 2017-18
Zestawienie budżetu RR I sem. 2017-18
Zestawienie Budżetu RR za 2017-18