Rada rodziców

Rada Rodziców jest reprezentacją wszystkich rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola. Podstawowym celem Rady jest:

  • współdziałanie z przedszkolem w procesie wychowawczym, opiekuńczym i dydaktycznym;
  • zaangażowanie rodziców służące podnoszeniu jakości pracy przedszkola i zaspokajaniu potrzeb dzieci.

W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych. Rada wybiera ze swojego grona prezydium – przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Rada działa kolegialnie i dąży do podejmowanie uchwał drogą konsensusu. W posiedzeniu Rady biorą udział: dyrektor, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, członkowie Rady Rodziców, zainteresowani rodzice, oraz inne osoby w charakterze ekspertów. Zebrania rady zwoływane są dwa razy w roku, lub na wniosek dyrektora, przewodniczącego czy 1/3 członków Rady częściej. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.

Regulamin Rady Rodziców (doc)

Skład Rady Rodziców  na rok szkolny 2019/2020:
Przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców: Małgorzata Borowska
Zastępca: Joanna Lewicka-Zera
Skarbnicy: Anna Hajner i Katarzyna Kołodziejczyk

Składka miesięczna w roku szkolnym 2019/20 wynosi 30 zł (płacona przez 8 miesięcy od IX do IV).
Składka roczna wynosi 240zł.

Składki na Radę Rodziców należy wpłacać na konto o numerze:
51 1540 1157 2034 0001 4187 0001

W tytule przelewu prosimy wpisywać:
grupę (np. IIb Motylki)
imię i nazwisko dziecka
miesiąc/ce, za które jest wpłata

Prosimy NIE stosować polskich znaków.