Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/21

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze

 W piątek 22 maja br. zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br. 

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

  • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
  • Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
  • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
  • Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
    7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  • Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki: p126@edu.um.warszawa.pl

Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji 12 maja 2020 r. o godz.13.00 opublikowane zostały listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny 2020/21. Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata dostępna jest dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka, oraz w przedszkolu.

(Ponieważ od 18.05.2020 przedszkole wznowiło działalność, listy opublikowane na stronie internetowej zostały usunięte.)

POTWIERDZANIE WOLI ZAPISU

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola.

Wolę zapisu można potwierdzić:

  • elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk „Potwierdź wolę zapisu w Placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

lub

  • przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola.

Deklaracja_potwierdzenia_woli_zapisu_dziecka_do_placowki_kwalifikacji (pdf)

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola skanu/zdjęcia potwierdzenia.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

UWAGA!!! ZMIANY W REKRUTACJI W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA:

Nowy Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020_2021

Wnioski przyjmowane będą do 23 kwietnia. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłać skan wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl

2. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o późniejszym dostarczeniu zaświadczenia z zakładu pracy.

English version    Українська версія

Zapisy na kolejny rok szkolny - kontynuacja edukacji

Drodzy Rodzice, jeśli chcecie, aby Wasze dziecko kontynuowało edukację w naszym Przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021, Waszym obowiązkiem jest złożenie do Dyrektora Przedszkola Deklaracji potwierdzenia woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w nieprzekraczalnym terminie 25 lutego 2020 – 2 marca 2020 g. 16.00.

Należy pobrać, wypełnić i złożyć do Dyrektora Przedszkola deklarację:
deklaracja_potwierdzenia_woli_kontynuacji_edukacji_przedszkolnej_2020-21

Jak zostać przedszkolakiem?

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji:

Zasady rekrutacji

zasady_rekrutacji_do_przedszkoli_2020-21

Kryteria

kryteria_rekrutacji_do_przedszkoli_2020-21

kryterium_dochodowe

Oświadczenia

Oświadczenie o wysokości dochodu (pdf)

Oświadczenie (pdf)

Potwierdzenie woli zapisu dziecka (pdf)

Harmonogram

Nowy Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020_2021

Wniosek

Aby wypełnić i zarejestrować wniosek, należy skorzystać z elektronicznego systemu rekrutacji:
przedszkola.edukacja.warszawa.pl

Rodzice wprowadzają do systemu dane dziecka i dokonują rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

Wzór wniosku: wniosek_o_przyjecie_do_przedszkola_oddzialu_przedszkolnego_na_rok_2020_2021

Dzień otwarty w Przedszkolu nr 126 „Zaczarowane podwórko”

Zapraszamy Rodziców Dzieci biorących udział w rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/21 do udziału w dniu otwartym, który odbędzie się w środę 19 lutego 2020r. o godzinie 17.30.

 

Adaptacja do przedszkola

Zapraszamy na dni adaptacyjne, które odbywają się w naszym przedszkolu przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Zachęcamy do zapoznania z artykułem nt. adaptacji dziecka do przedszkola:
https://www.przedszkole-nr-126.pl/2018/09/adaptacja-dziecka-przedszkola/